پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز : در ابعاد مختلف /

جنس : ساتن براق /

پرچم های ملل ، لوگوی اختصاصی و الوان /

عمودی و افقی