پرچم تشریفات

پرچم تشریفات

پرچم تشریفات : ابعاد 150*90 /

پرچم ملل و لوگوی اختصاصی /

جنس ساتن درجه یک و جیر /

با پایه پنجه شیری و خورشیدی