چاپ روبان تبلیغاتی

انواع روبان تبلیغاتی و بند کارت VIP نمایشگاهی