اهتزاز پرچم مزین به نام حضرت علی (ع) در میدان پژوهش

تماس بگیرید